Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelési szabályokat elfogadom:

 1. Az adatkezelő neve: ASK FOR Kft.

 2. Elérhetőség (email): admin@pszichotesztek.hu

 3. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:
  Az adatkezelő nyilvántartja és kezeli a vizsgálati projektek megvalósításához szükséges adatokat, amelynek célja tipikusan pszichometriai vizsgálatok.

 4. Az adatkezelés jogalapja:
  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) 3.§ (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.

 5. A kezelt adatok köre:
  Az eljárás során az adatkezelő a regisztrált intézmények és az azokhoz tartozó szakemberek tekintetében az alábbi adatokat tartja nyilván és kezeli: név, e-mail cím
  Az intézmények ill. szakember által hozzáadott vizsgálati személyek személyes adatainak esetében a tesztek kitöltéséhez és kiértékeléséhez az adatkezelő javasolja a kódok használatát.

 6. Adattovábbítás:
  Az adatkezelő a nyilvántartott adatot továbbíthatja a vizsgálat megrendelőjének, aki a továbbított adatokat szintén jogosult tárolni és kezelni. Az adatkezelő jogosult továbbá a nyilvántartott adatokat továbbítani statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon. Az egyes adatkezelőket az általuk kezelt adatok erejéig terhelik az adatvédelmi törvényből származó kötelezettségek.

 7. Ki ismerheti meg az adatokat:
  Az adatkezelő által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni:
  • az adatkezelő vezetője;
  • az adatkezelő szerv vezetője által feljogosított adatkezelésben személyesen részt vevő személyek;
  • az adatkezelő illetékes munkatársai feladatuk ellátása során;
  • az adatkezelő adott feladatának megbízója
  • az adatbázisban szereplő személy - saját adatai megtekintésében;
  • munkaügyi per kapcsán a bíróság;
  • feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság;
  • az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész.

  A vizsgálatban résztvevő kérelmére saját adatairól betekintést kaphat mindaddig, amíg azok személyazonosításra alkalmas módon vannak tárolva. Ezt a betekintést az adatkezelő nyújthatja a vizsgálattal egybekötve, elektronikus formában is.

 8. Az adatkezelés időtartama:
  A vizsgálatot követően - függetlenül annak eredményességétől – az adatkezelő, 5 évig jogosult az adatokat tárolni, megőrizni. Ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából, illetve anonimizálja azokat. Az adatkezelő ezt az időpontot megelőzően is jogosult az adatok törlésére, illetve anonimizálására, ezt követően azonban köteles erre. A vizsgálatban részt vevő személy bármikor dönthet úgy, hogy a kompetenciavizsgálati tesztjeinek eredménye nem használható fel, nem tartható nyilván. Ez esetben tudomásul veszi, hogy a vizsgálat további részéből kizárásra kerülhet és viseli az eredménytelen vizsgálat következményeit.

 9. Adatbiztonsági intézkedések:
  Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 10. Adatok helyesbítése, kijavítása:
  A vizsgálatban részt vevő adatainak helyesbítését, kijavítását kérheti. Az adatkezelő – saját döntése alapján – helyesbítési kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a vizsgálati személy helyesbítését az eredeti anyaghoz csatolja. A vizsgálati személy kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A vizsgálat során keletkezett – ám az adott időpontban nem általuk kezelt – adatok tekintetében az egyes adatkezelők tájékoztatják a kérelmezőt, hogy az adott kérdéskörben melyik adatkezelőhöz fordulhat kérésével.

 11. Jogérvényesítési lehetőségek:
  A vizsgálatban résztvevő az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).
  További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az adatkezelő munkatársát a fent jelzet e-mail címen.

 12. Hozzájárulás az adatok kezeléséhez
  A vizsgálati személy adatait, tesztjeinek eredményeit az adatkezelő a vizsgálatban részt vevő személy hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli. A vizsgálatban résztvevő
  • hozzájárulását megtagadhatja, továbbá
  • a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

  Amennyiben Ön – a fent leírtak ismeretében – részt kíván venni a vizsgálatban, az alábbi nyilatkozatot el kell fogadnia.


NYILATKOZAT

Jelen Nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataimat az adatkezelő - az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint - kezelje, feldolgozza, arról adatot szolgáltasson, azt továbbítsa.

A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá.

Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve [Adatvédelmi törvény 14. § (3) bekezdés, 16. §] köteles eleget tenni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilvántartott adataim, a kitöltött tesztjeim eredményeinek kezeléséhez való hozzájárulásomat visszavonom, illetve eredményeim törlését kérem, úgy az eljárás további szakaszában esetleg nem vehetek részt és az eredménytelen vizsgálat következményeit viselnem kell. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadom.